Rodzinne rowerowanie

Konkurs "Jesień w sztuce"


Zaproszenie do udziału w konkursie „Jesień w sztuce”

Jesień nadciąga pełną parą, więc konkursy wyskakują jak grzyby po deszczu.

W związku z tym Samorząd Uczniowski PSP im. Przyjaciół Dzieci

w Mierzynie przygotował dla uczniów klas IV-VIII konkurs plastyczno-literacki

pt. Jesień w sztuce.

1. Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII PSP im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

W konkursie wyłoniono dwie kategorie wiekowe:

- uczniowie klas IV-VI,

- uczniowie klas VII-VIII.

2. Termin konkursu: 01.10.19 r. – 30.10.19 r.

3. Organizator: Samorząd Uczniowski.

4. Cele konkursu:

rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i literackich, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,

uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią,

stworzenie uczniom możliwości prezentacji autorskich wytworów plastycznych i literackich,

promowanie twórczości plastycznej i literackiej uczniów PSP im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

5. Warunki uczestnictwa:

Uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie jedną pracę plastyczną w formacie A3 (wykonaną dowolną techniką malarską) pt. „Jesień” i/lub maksymalnie jeden wydruk lub własnoręcznie napisany wiersz autorski o tematyce jesiennej. Własnoręcznie napisane wiersza mają być przygotowane na estetycznych, gotowych do zaprezentowania na forum szkoły kartkach.

Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, imię, nazwisko autora pracy, klasa.

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Doroty Jaruty (sala 1.31).

Organizator nie zwraca prac konkursowych. Zostanie z nich sporządzona galeria prac jesiennych na holu przy wejściu głównym do szkoły.

6. Zasady oceniania i nagradzania:

Oceny prac i wyłonienia laureatów dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę zgodność z tematem, estetykę wykonania, ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność wykonania pracy.

Organizator przewiduje dyplomy, nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z plastyki i/lub języka polskiego dla laureatów.

7. Ustalenia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych.


Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.


 Szósty konkurs TAŃCZ I TAŃCUJ

Z naszej galerii