,,…LOGOPEDIA jest to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy,
usuwaniu wad mowy oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku
lub utraty. Termin ,,logopedia ” pochodzi od dwóch greckich wyrazów:
logos- słowo, mowa oraz paideia – wychowanie. Termin mowa obejmuje
zarówno czynności mówienia , jak i rozumienia mowy.”

Irena Styczek


W naszej szkole uczniowie objęci są opieką logopedyczną , która obejmuje diagnozę , profilaktykę i terapię mowy. Po przeprowadzonej we wrześniu szczegółowej diagnozie logopedycznej obejmującej ocenę sprawności narządów mowy i umiejętności językowych stanowiącej podstawę zakwalifikowania na terapię , uczniowie uczestniczą w zajęciach odbywających się w każdy wtorek w godzinach od 8.30 do 14.00. 

W trakcie zajęć logopeda zajmuje się usuwaniem różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz zapobieganiem nieprawidłowym zachowaniom językowym. 

Terapia logopedyczna obejmuje nie tylko ćwiczenia narządów mowy ale przede wszystkim ćwiczenia funkcji słuchowych , wzrokowych czyli stymulację procesów decydujących o opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

LOGOPEDA

Magdalena LubiszewskaZ naszej galerii