Regulamin świetlicy szkolnej w PSP w Mierzynie


§ 1


Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

§ 2

Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów i śniadań
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne.


1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00-17.00.
2. Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego

3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zapisu ucznia do świetlicy w PSP w Mierzynie” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).

4. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

 

§ 4

Wychowankowie świetlicy

1. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
 • Korzystania z wyposażenia świetlicy, zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 • Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
 • Wpływania na planowanie pracy w świetlicy.
 • Korzystania z organizowanych form dożywiania.

 

2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • Systematycznego udziału w zajęciach.
 • Zgłaszania swojej obecności oraz swojego odejścia u wychowawcy świetlicy.
 • Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
 • Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników.
 • Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków.
 • Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza.
 • Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 • Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych.
 • Szanowania własności szkoły i innych osób.
 • Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, jak i w trakcie pobytu w stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.
 • Przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek rzeczowy, itp.

Kary

 • Upomnienie, udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

 

 

 

§ 6

Współpraca z rodzicami

Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – jeżeli rodzice odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
Korespondencja z rodzicami.
Rozmowy telefoniczne.
Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

§ 7


Dokumentacja świetlicy


1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
2. Tygodniowy rozkład zajęć.
3. Dziennik zajęć.
4. Zeszyt wejść i wyjść.
5. Karty zapisu ucznia do świetlicy szkolnej.

 

Z naszej galerii