CELE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości uczniów, rozwijają umiejętności i zainteresowania, angażują emocjonalnie, a przede wszystkim wychowują.

Cele szczegółowe zajęć wychowawczo - dydaktycznych:

 • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie postaw społecznych w czasie zajęć, zgodnie z przyjętymi normami,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury i kultywowania tradycji narodowych i świątecznych (w celu umacniania więzi narodowych i rodzinnych),
 • wdrażanie do aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej,
 • przygotowanie dziecka do poczucia dumy z historii i kultury Polski,
 • kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych wychowanków,
 • wyrabianie spostrzegawczości,
 • ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, uwagi,
 • pobudzanie fantazji i wyobraźni,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i muzycznej,
 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,
 • zapoznawanie dzieci z możliwościami organizowania sobie czasu wolnego zgodnie z własnymi możliwościami rozwojowymi,
 • budzenie refleksji moralnych w połączeniu z wyczuleniem dzieci na świat wartości i ich hierarchii w życiu społecznym,
 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej samooceny, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia w szkolnej społeczności,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka
 • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu.
Z naszej galerii