Nabór do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

 

Od dnia 26 kwietnia 2017 r. rozpocznie się nabór do niżej wymienionych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2017/2018:

1) Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy
ul. Koralowej 61B/17-61C/16;

2) Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Słoneczny Sad 24;

3) Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci 
w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30;

4) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy
ul. Górnej 3 (również dla dzieci zamieszkałych w Dobrej, Grzepnicy, Płochocinie i Sławoszewie urodzonych w 2011 r. tj. w wieku 6 lat);

5) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół 
w Dołujach, przy ul. Żubrzej 5.

6) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci 
w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27;

7) Oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6.

 

Ważne daty:

- 26.04.2017 r. – 08.05.2017 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z załącznikami do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

- 19.05.2017 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

- do 23.05.2017 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
w postaci pisemnego oświadczenia

 

- 26.05.2017 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91439 17 31;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, 
tel. 91483 13 40;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91311 24 39;

4) Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91311 88 20.

 

W rekrutacji o przyjęcie do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Dobra, urodzone w latach 2011-2014 tj. w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczęszczały do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych albo chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Dobra, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym punkcie przedszkolnym lub tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Z dniem 01 września 2017 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2012-2014. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w puncie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948);

3) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oświadczenie nr 3);

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a punkt przedszkolny lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria, określone w uchwale Nr XXII/296/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1676):

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie Gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko – 2 pkt;

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracujący zawodowo, uczący się w trybie dziennym, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko 10 pkt;

3) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt;

4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko
5 pkt;

5) dziecko, którego rodzeństwo będzie nadal kontynuować edukację przedszkolną w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub naukę w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 7 pkt;

6) dziecko urodzone w 2012 r., które nie było wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym – 10 pkt (starające się o miejsce w punkcie przedszkolnym);

7) dziecko urodzone w 2011 r. – 50 pkt. (starające się o miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

Do wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (Oświadczenie nr 4);

3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;

4) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra (Oświadczenie nr 5);

5) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego (Oświadczenie nr 6);

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka urodzonego w 2012 r. o tym, iż nie było ono wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym (Oświadczenie nr 7a).

Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (Oświadczenie nr 4);

3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;

4) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra (Oświadczenie nr 5);

5) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej (Oświadczenie nr 6);

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wieku dziecka (Oświadczenie nr 7b).

 

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1) żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego;

2) może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;

3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579).

Informacje dodatkowe:

1) można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać punkt przedszkolny lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszej oraz drugiej preferencji, a także trzeciej preferencji;

2) wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wersji papierowej składa się wyłącznie w placówce pierwszej preferencji;

3) w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;

4) rekrutacja obejmuje tylko punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dobra;

5) każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

6) wniosek do punktu przedszkolnego dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 i sekretariacie Zespołu Szkół w Dołujach, przy ul. Daniela 18, natomiast wniosek do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, przy ul. Poziomkowej 5, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6 i sekretariacie Zespołu Szkół w Dołujach, przy ul. Daniela 18 oraz na stronach internetowych szkół:

- www.pspbezrzecze.pl,

- www.pspmierzyn.pl,

- www.zsdoluje.pl,

- www.psprzedziny.pl,

a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce Szkolnictwo;

7) w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranego punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

8) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: www.ceidg.gov.pl
- wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku;

9) osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu udokumentowania osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego winny przedłożyć oświadczenie 
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego miejscowo na miejsce położenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Wzory oświadczeń do kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:

1) oświadczenie nr 1 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka 
o zamieszkiwaniu w gminie Dobra;

2) oświadczenie nr 4 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej;

3) oświadczenie nr 5 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra;

4) oświadczenie nr 6 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

5) oświadczenie nr 7a - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka urodzone w 2012 r. o tym, iż nie było ono wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym;

6) oświadczenie nr 7b - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wieku dziecka.

 

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie nr 2 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) oświadczenie nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

 

Wójt Gminy Dobra

Z naszej galerii