UCHWAŁA NR 5/2018/2019

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

z dnia 19.09.2018 r.

W sprawie zatwierdzenia wysokości składki na Radę Rodziców

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. Z 2017 r. Poz. 59 ze zm. ) Rada Rodziców postanawia :

§ 1

Wyrazić pozytywną opinie w sprawie ustalonej kwoty składki .

§ 2

Składka jest dobrowolna . Wysokość składki na Radę Rodziców ustala się na plenarnym zebraniu. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady .Ustalona wysokość składki podlega głosowaniu .Wysokość składki zależy od ilości rodzeństwa uczęszczającego do szkoły :

a) 1 dziecko – opłata wynosi 100% składki

b) 2 dziecko – opłata wynosi 50% składki

c) 3 dziecko i kolejne - opłata wynosi 25% składki

§ 3

Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są : przewodniczący oraz skarbnik .Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenia określa Prezydium.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 19.09.2018 r.

 

 

Ewa Sobczak

( podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)


 


 

Z naszej galerii